KWALITEITSSYSTEEM

(verkorte versie)


Onder een kwaliteitssysteem wordt verstaan ‘het vastleggen van beleid, procedures en protocollen, als ook gegevens waarop, met een zekere frequentie, analyses en evaluaties uitgevoerd worden die nodig zijn voor de uitvoering van het kwaliteitsbeleid en het bereiken van de vastgestelde kwaliteitsdoelstellingen’ (Plan-, Do-, Check- Act-cyclus).


Zorgdossier en zorgplan:

SeniorenTante werkt met het Elektronisch Cliënten Dossier ‘Cliendo’ (ISO 27001, 14001 en 9001 gecertificeerd). Het zorgdossier bevat alle informatie die voor de zorg aan de cliënt relevant is. Het zorgplan bevat concrete doelen, die zijn gebaseerd op de wensen, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt. Het zorgplan en de aanpassingen hierin worden geaccordeerd door cliënt of wettelijk vertegenwoordiger. Dagrapportages worden gekoppeld aan de doelen en de cliënt of wettelijk vertegenwoordiger kan online meelezen in de rapportages.


Klachtenregeling:

Een klacht kan men indienen via info@seniorentante.nl. SeniorenTante zal dan haar uiterste best doen om zo snel mogelijk oplossing te bieden. Mocht er om wat voor een reden dan ook toch iets zijn waarmee de cliënt niet tevreden is en waar SeniorenTante samen met de cliënt niet uitkomt, dan kan van de onvrede melding worden gedaan bij Klachtenportaal Zorg (0228-322205) of contact worden opgenomen met Klachtenportaal Zorg via info@klachtenportaalzorg.nl.


Beschikbaar en deskundig personeel:

Medewerkers hebben aantoonbaar voldoende kennis en vaardigheden om ondersteuning te kunnen bieden aan de doelgroep van cliënten. De beschikbare personeelsformatie staat in verhouding tot de cliëntpopulatie en zorgbehoeften. Vakinhoudelijk specialisten zijn in voldoende mate beschikbaar als dat nodig is bij cliënten met (zeer) intensieve verzorging en/of gedragsregulering.


Medezeggenschap:

Medezeggenschap is structureel georganiseerd. De onderwerpen waarover belangenbehartigers mogen meepraten, zijn duidelijk.


Verklaring Omtrent Gedrag:

Het functioneren van iedere nieuwe medewerker wordt nagegaan voordat hij/zij daadwerkelijk werkzaamheden gaat verrichten voor SeniorenTante. Van iedere nieuwe medewerker, van schoonmaker of vrijwilliger tot professionele zorgverlener, wordt een VOG opgevraagd.


Opleidingsplan:

SeniorenTante hanteert een scholingsplan dat past bij de zorg- en ondersteuningsbehoeften van de doelgroep, het deskundigheidsniveau van de zorgmedewerkers en wettelijke verplichtingen.


Uitsluitingscriteria cliënten:

Schoondonk biedt zorg zolang vrijheid en veiligheid samengaan. Binnen Schoondonk wordt de WZD niet toegepast, men is vrij om te gaan en te staan. Om die reden wordt geen zorg en verblijf geboden aan personen met dwaal- of wegloop-gedrag, gedrag wat gevaar op kan leveren voor zichzelf en/of omgeving.


Veilig incidenten melden:

In geval van onzorgvuldigheden, incidenten en calamiteiten in de zorgverlening, zijn werknemers van SeniorenTante verplicht een MIC-formulier in te vullen. Doel is dat collega´s bevindingen met elkaar bespreken, ervan leren en zo samen de zorg verbeteren. De bestuurder beoordeelt per melding of er sprake is van een incident of een calamiteit. Een calamiteit wordt binnen drie werkdagen bij de IGJ gemeld.


Uitvoeringsprotocollen van voorbehouden en risicovolle handelingen:

Handelingen die weinig of nooit voorkomen en hoog complex zijn worden alleen uitgevoerd door HBO-verpleegkundigen of verpleegkundigen met een vervolgopleiding. Bij voorbehouden handelingen zijn altijd een uitvoeringsverzoek van arts/verpleegkundig specialist en een formulier uitvoeringsverzoek verplicht. Het uitvoeringsverzoek wordt in het cliëntdossier gearchiveerd.


Medicatiebeleid:

Het medicatiebeleid van SeniorenTante is in lijn met de richtlijn ‘Veilige principes in de medicatieketen, 2016’. De veilige principes gaan over de situatie waarin cliënt de verantwoordelijkheid voor het beheer van de medicatie (geheel of gedeeltelijk) heeft overgedragen aan SeniorenTante. Het medicatiebeleid bevat een beschrijving van de taken, verantwoordelijkheden en afspraken omtrent het gehele medicatieproces. Voorafgaand aan het verblijf in Schoondonk wordt een BEM- lijst (beoordeling medicatie eigen beheer) ingevuld. Jaarlijks volgen medewerkers van SeniorenTante een cursus ‘Veilige principes in de medicatieketen’ (incl. toetsing en certificaat).


Meldcode:

Het hanteren van een landelijke meldcode is bedoeld om medewerkers te ondersteunen bij het signaleren en aanpakken van huiselijk geweld, waaronder ouderenmishandeling. SeniorenTante hanteert een stappenplan dat de werknemers door het proces leidt. Dit stappenplan maakt de werknemers duidelijk wat wordt verwacht bij signalen van huiselijk geweld en hoe, rekening houdend met het beroepsgeheim, op een verantwoordelijke wijze een besluit genomen wordt over het doen van een melding en/of het organiseren van hulp.


juni 2023

unsplash